Program hostelowy – mieszkanie treningowe – skierowany jest do osób, które ukończyły pełny program terapii uzależnień w ośrodkach resocjalizacyjnych. Jest to etap przejściowy pomiędzy pobytem w ośrodku, a samodzielnym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Mieszkanie treningowe tworzy warunki do prawidłowego przebiegu procesu wychodzenia z bezdomności i ma na celu złagodzenie tego procesu gwarantując zabezpieczenie w sytuacjach kryzysowych oraz zapewnienie wsparcia specjalistów terapii uzależnień, psychologa oraz pracownika socjalnego.

Program hostelowy w szczególności:

  • zapewnia odpowiednie warunki bytowe umożliwiające prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego;
  • pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje i role społeczne;
  • umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, zarządzania posiadanymi środkami finansowymi itp.;
  • stwarza możliwości w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych, uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania zatrudnienia, zdobycia samodzielnego, docelowego mieszkania;
  • stwarza możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych – przy odpowiednim wsparciu specjalistów zatrudnionych w ramach programu;
  • rozwija umiejętności planowania i wykorzystania czasu wolnego;
  • umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i prawidłowe pełnienie ról społecznych;
  • uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań;
  • umożliwia funkcjonowanie w warunkach odpowiadającym warunkom życia społeczeństwa.

Pobyt w hostelu trwa od 6 miesięcy do 2 lat w zależności od indywidualnych potrzeb mieszkańca.

 

OŚRODEK NOWY POCZĄTEK, WARSZAWA, UL. ŁABĘDZIA 37

Ośrodek „Nowy Początek”
ul. Łabędzia 37
04-806 Warszawa

telefon: +48 22 610 98 39
kom.: +48 535 005 220

e-mail: nowypoczatek.osrodek@gmail.com

Kościół uliczny

Numer konta:
60 1020 1127 0000 1402 0218 3168
IBAN PL 60 1020 1127 0000 1402 0218 3168